Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Rankwedis gromatų raszymui : pamokinanti knygelė kaip raszyti gromatas (laiszkus) wisokiuose reikaluose į żmonis wisokių luomų: į giminias, prietelius, pażįstamus, ponus, kunigus, sudżias, urēdnįkus ir į patį carą; teipogi meilingi laiszkai jaunikaiczių į merginas ir merginų į jaunikaiczius reikaluose su sipażinimo ir apsiwedimo : użweria sawyje 155 gromatas / [sudarytojas Antanas Olšauskas]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : kasztais ir spaustuwia „Lietuvos“ …, 1896
Apimtis:
115 p. ; 17 cm
Pastabos:
Sudaryt. kn. nenurodytas
Leid. paratarmė: p. 3-4
Kaina [0,40-0,50] dol.
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000121712
UDK:
82-6(035)
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : B20157, A12/896

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai